badanie hydrantów dolnośląskieZgodnie z rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków […] urządzenia przeciwpożarowe (hydranty wewnętrzne oraz zewnętrzne )powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Jak często trzeba wykonywać przegląd hydrantów znajdą Państwo poniżej.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy dla hydrantów wewnętrznych powinna wynosić:

  • dla hydrantu 25 – 1,0 dcm3 /s,
  • dla hydrantu 33 – 1,5 dcm3 /s
  • dla hydrantu 52 – 2,5 dcm3/sbadanie hydrantów mazowieckie

Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność określoną w dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być nie niższe niż 0,2 MPa.
Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:

  • dla hydrantu nadziemnego DN 80 – 10 dcm3 /s,
  • dla hydrantu nadziemnego DN 100 – 15 dcm3/s,
  • dla hydrantu podziemnego DN 80 – 10 dcm3/s,
  • dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci jednostce osadniczej o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 2000 – 5 dcm3/s.

Kto i dlaczego musi wykonywać przegląd hydrantów

Właściciele, zarządca lub użytkownicy budynku oraz placów składowisk i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych utrzymują urządzenia przeciwpożarowe (hydranty wewnętrzne oraz zewnętrzne) w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Klikając TUTAJ dowiedzą się Państwo ceny badania hydrantów wraz z pomiarem ich wydajności i ciśnienia