Oferta z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

 

ico3

punktor1Badanie hydrantów wraz z pomiarem wydajności i ciśnienia

punktor1Przegląd techniczny, konserwacja i legalizacja gaśnic

punktor1Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego opracowanie i aktualizacja

punktor1Plany ewakuacji budynków

punktor1Oceny zagrożenia wybuchem

punktor1Stały nadzór specjalisty ds. przeciwpożarowych w obiekcie

Twoje bezpieczeństwo,
Naszym bezpieczeństwem.

punktor1Przygotowanie  obiektów do opiniowania (odbiór) przez Państwową Straż Pożarną

punktor1Ekspertyzy i konsultacje z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

punktor1Doradztwo techniczne i konsultacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej

punktor1Próbne ewakuacje z budynków

punktor1Rozmieszczenie gaśnic i znaków ewakuacyjnych w obiekcie wraz z dostawą

punktor1Zabezpieczenie przeciwpożarowe imprez masowych