Zgodnie z § 6. ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków […] właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, obowiązani są zapewnić opracowanie dokumentu jakim jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
Obowiązani są także wdrożyć ją do stosowania w danym obiekcie.

Instrukcja ta powinna określać (przedstawiać) istniejące w obiekcie rozwiązania techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej a także sposoby właściwego użytkowania danego obiektu oraz instalacji i urządzeń z nim związanych – właściwego z punktu widzenia obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Poprawnie opracowana instrukcja powinna stanowić kompendium wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej danego obiektu – wiedzy do praktycznego wykorzystania przez:

 1. właścicieli, zarządców i użytkowników (najemców),
 2. osoby wykonujące audyty bezpieczeństwa pożarowego,
 3. biegłych sądowych z zakresu pożarnictwa,
 4. funkcjonariuszy PSP uprawnionych do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych,
 5. strażaków prowadzących działania ratownicze,
 6. firmy ubezpieczeniowe,.

ffZakres prac obejmuje m.in. :

 1. wizje lokalne w obiekcie i w jego otoczeniu,
 2. zapoznanie się z dokumentacją techniczną obiektu,
 3. uzgodnienia dotyczące zapisów w instrukcji, w tym dotyczące procedur (sposobów) postępowania na wypadek pożaru i organizacji ewakuacji ludzi,
 4. opracowanie części opisowej zwierającej opis warunków ochrony przeciwpożarowej, opis określający wyposażenie obiektu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, opis sposobów postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, opis sposobów zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, opis warunków i organizacji ewakuacji ludzi oraz praktycznych sposobów ich sprawdzania, opis sposobów zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią instrukcji, opis zadań i obowiązków z zakresu ochrony ppoż. dla stałych użytkowników obiektu,
 5. opracowanie części graficznej (planów) przedstawiającej występujące w obiekcie i w jego otoczeniu (terenie) rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej (warunki ochrony przeciwpożarowej).

Kiedy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana?

Obowiązek zapewnienia i wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa powyżej, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3 (dla budynku inwentarskiego 1500 m3) a także gdy powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2.

 

Klikając TUTAJ dowiedzą się Państwo ceny opracowania/ aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego


Do każdej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
Plan Ewakuacji budynku GRATIS!