Zgodnie z § 37. ust. 1.rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków […] na terenach i w obiektach, w których prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane należy dokonać oceny zagrożenia wybuchem. Ocena ta zakresem swoim powinna obejmować wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie odpowiednich stref zagrożenia wybuchem oraz wskazanie czynników zapłonowych.
Ocena zagrożenia wybuchem stanowi lub może stanowić bazę (1 krok) do przeprowadzenia analizy i oceny ryzyka wybuchu, o której mowa w przepisach rozporządzenie MG w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

ocena ryzyka zawodowego łódź ocena ryzyka zawodowego wrocław ochrona przeciwpożarowa dolnośląskie

 

 

 

 

 

 

Zakres prac obejmuje m.in. :

  • klasyfikację stref zagrożenia wybuchem tj. wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem
  • kwalifikację pomieszczeń zagrożonych wybuchem
  • wskazanie (identyfikację) czynników mogących zainicjować zapłon mieszanin wybuchowych,
  • opracowanie zaleceń (określenie wymagań) wynikających z obowiązujących regulacji prawnych,
  • opracowanie dokumentacji, w tym graficznej dokumentacji zawierającej plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji.

Obowiązek prawny

Obowiązek dokonania oceny zagrożenia wybuchem spoczywa na inwestorze, projektancie lub użytkowniku decydującym o przebiegu procesu technologicznego (np. pracodawcy).

Klikając TUTAJ dowiedzą się Państwo ceny opracowania oceny zagrożenia wybuchem