hhZgodnie z rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków […] gaśnice przenośnie i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami” powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Okresowe przeglądy sprzętu gaśniczego (gaśnice):

Przeglądy sprzętu gaśniczego polegają na kontroli wzrokowej, która powinna zapewnić, że gaśnica:

  • znajduje się na miejscu do tego przeznaczonym,
  • ma czytelną instrukcję,
  • nie jest w sposób widoczny uszkodzona,
  • ma ciśnieniomierz w zakresie działania.

Przeglądy takie wykonujemy w siedzibie firmy, jak i u Klienta na miejscu.

Gaśnic nie spełniających wymogów Polskich Norm, gaśnic uszkodzonych oraz gaśnic, które nie przeszły badania Urzędu Dozoru Technicznego nie poddajemy przeglądom konserwacyjnym jak i remontom lecz proponujemy do wycofania ich z użycia.

Konserwacje/remonty sprzętu gaśniczego (gaśnice):

Konserwacja/remont to czynności służące utrzymaniu gaśnicy w należytym stanie tzn. przywróceniu wzorca gaśnicy.
W ramach remontu wykonujemy:

  • wymianę lub uzupełnienie środka gaśniczego,
  • wymianę uszkodzonych części zamiennych gaśnicy,
  • kontrolę zbiorników ciśnieniowych gaśnicy,
  • konserwację gaśnicy.

Obowiązek prawny

Właściciele, zarządca lub użytkownicy budynku oraz placów składowisk i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych utrzymują gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Klikając TUTAJ dowiedzą się Państwo ceny usług dotyczących podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic)