Zgodnie z rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków […] urządzenia przeciwpożarowe (drzwi i bramy przeciwpożarowe) powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

llPrzeglądy drzwi przeciwpożarowe polegają na:

 • Sprawdzenie działania wszystkich elementów składowych drzwi.
 • Poprawność funkcjonowania wszystkich elementów blokujących/ zapadkowych.
 • Sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką, a skrzydłem.
 • Sprawdzenie mocowania zamków, rygli.
 • Sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej.
 • Regulacja samozamykaczy.
 • Przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych.

kPrzegląd bram przeciwpożarowych polegają na:

 • Sprawdzenie funkcjonowania bramy.
 • Sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką, a skrzydłem.
 • Sprawdzenie szczeliny pomiędzy krawędziami skrzydeł, a ościeżnicą.
 • Sprawdzenie mocowania zamków, rygli.
 • Sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej.
 • Regulacja samozamykaczy.
 • Sprawdzenie zadziałania centrali sterującej i urządzeń wykonawczych (elektromagnesy, zaczepy).

Obowiązek prawny

Właściciele, zarządca lub użytkownicy budynku oraz placów składowisk i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych utrzymują urządzenia przeciwpożarowe (drzwi i bramy przeciwpożarowe) w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.