Ze względu na często zadawane pytania dotyczące różnych aspektów ochrony przeciwpożarowej, przygotowaliśmy dla Państwa bazę najczęściej zadawanych:

 

1. Czy moja firma musi mieć instrukcje bezpieczeństwa pożarowego?

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) właściciele, zarządcy lub użytkownicy zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w następujących budynkach:

  • użyteczności publicznej (szkoły, biura, galerie handlowe, itp.), zamieszkania zbiorowego (hotele, akademiki, itp.), produkcyjnych, magazynowych i innych obiektów, których kubatura brutto lub część stanowiąca odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3;
  • inwentarskiego(chlewnia itp.), którego kubatura brutto przekracza 1500 m3.

Np.
Zakład produkcyjny o kubaturze 3000 m3 – wymagana IBP,
3 kondygnacyjny budynek biurowy o kubaturze 2700 m3, w którym każda kondygnacja stanowi odrębną strefę pożarową o kubaturze 900 m3 – nie wymagana IBP.

Należy pamiętać, że mowa jest o kubaturze, nie o powierzchni budynku!

 

2. Jak często trzeba aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego ?

Zgodnie z § 6 ust. 7 Rozporządzeniem MSWiA z dn. 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego należy poddawać okresowej aktualizacji co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

 

3. Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które to czynności, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2016 poz. 191) mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Zgodnie z art 4. ust. 2a osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (…) powinny posiadać tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

 

4. Co to jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Szczegółowe informację na temat informacji jakie muszą być zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego znajdą Państwo klikając tutaj.

 

5. Gdzie należy trzymać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Naszym zdaniem każdy budynek powinien posiadać dwa egzemplarze instrukcji bezpieczeństwa pożarowego:

  • zgodnie z § 6 ust. 9 w/w rozporządzenia instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna znajdować się w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych – lokalizacja obowiązkowa (portiernia, specjalna szafeczka przy wejściu głównym),
  • oraz dodatkowo wśród dokumentów firmy/zakładu.

 

6. Czy gaśnica w samochodzie musi mieć ważny przegląd?

Na początku podstawa prawna mówiąca o obowiązku posiadania gaśnicy w samochodzie i jej miejsca lokalizacji:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 305) 
§ 11 ust. 1 Pojazd samochodowy wyposaża się: (…)
14) w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; przepisu nie stosuje się do motocykli;
oraz

§ 18 ust. 1 Autobus powinien być wyposażony w: (…)
3) dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga – wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; autobus o długości nieprzekraczającej 6,00 m może być wyposażony w jedną gaśnicę;

W powyższych przepisach brak jest informacji na temat wielkości gaśnicy i obowiązku poddawania jej przeglądom technicznym, ale przechodzimy dalej…

Zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 776), który przedstawia wymagania dotyczące kontroli oraz wytyczne dotyczące oceny usterek podczas przeprowadzania okresowego badania technicznego pojazdu brak gaśnicy oraz gaśnica niezgodna z wymaganiami jest traktowana jako usterka istotna, czyli usterka techniczna mogąca naruszać bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrony środowiska.

W rozporządzeniu brak jest jednak informacji na temat „gaśnicy niezgodnej z wymaganiami”, ale § 6. ust. 2 w/w rozporządzenia mówi nam, że: „W przypadku gdy w pojeździe stwierdzono usterki istotne, uprawniony diagnosta zamieszcza wpis o nich w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i określa wynik badania technicznego jako negatywny. Uprawniony diagnosta informuje posiadacza pojazdu o konieczności przeprowadzenia badania technicznego pojazdu”
Teraz pytanie czy ktoś słyszał o takim przypadku? A my przechodzimy dalej doszukując się jaka gaśnica będzie niezgodna z wymaganiami…

Tym razem opieramy się na Polskiej Normie PN-EN 3-7:2008 „Gaśnice przenośne. Część 7: charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań.”. Z treści tej normy wynika, że przeglądy techniczne gaśnic przenośnych powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta. Częstotliwość wynika z dokumentów dopuszczających do stosowania dany wyrób.

PODSUMOWUJĄC:

Jeżeli chcemy mieć pewność, że poruszamy się samochodem zgodnie z przepisami oraz ze względów bezpieczeństwa należy wyposażyć własny pojazd w gaśnicę z pewnego źródła do której dołączone są odpowiednie certyfikaty i dokumenty techniczne. W dokumentacji zawarte są informacje na temat częstotliwości przeglądów do której należy się dostosować.