Regulamin Konkursu „300 polubień FUMO” (dalej „Regulamin”)

§ 1. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „300 polubień FUMO ” na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest FUMO Ochrona przeciwpożarowa i BHP S.C. z siedzibą: ul. Polna 60, 95-200 Pabianice, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 731-204-98-24.
 3. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator
 4. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. „Nagroda” – brelok ratowniczy czarny z logiem FUMO.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji Organizatora.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.07.2016 r. o godz. 15.00 i trwa do 21.08.2016 r. do godz. 20.00.
 3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612 z pózn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Konkurs będzie prowadzony za pośrednictwem strony FUMO Ochrona przeciwpożarowa i BHP na portalu społecznościowym Facebook i postu umieszczonego na tej na stronie.
 5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora.
 7. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
§ 3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
  a) Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu
  b) Polubić profil strony FUMO Ochrona przeciwpożarowa i BHP
  c) Udostępnić publicznie post konkursowy na swoim profilu
  d) Dołączyć do wydarzenia konkursowego .
 2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-d niniejszego paragrafu: stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia Regulaminu Konkursu oraz na przetwarzanie przesłanych danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu konkursu lub pozostawienia go bez rozstrzygnięcia w przypadku, kiedy liczba uczestników nie przekroczy 50 osób.
 4. Po upłynięciu terminu Konkursu spośród wszystkich uczestników zostaną wylosowane trzy osoby które otrzymają Nagrodę.
 5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
§ 4. WEJŚCIE W ŻYCIE ORAZ ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
 1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 19.07.2016 r.
 2. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.
§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagrody, prowadzenia sprawozdawczości finansowej (będą to: imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów kontaktowych oraz adresy zamieszkania – adresy do wysyłki nagrody) oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Zwycięzcy Konkursu.
§ 6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD
 1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez ogłoszenie wyników na stronie FUMO Ochrona przeciwpożarowa i BHP portalu społecznościowego facebook oraz za pomocą wiadomości na portalu facebook najpóźniej 3 dni po zakończeniu konkursu.
 2. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail: fumopoz@gmail.com. Jednocześnie Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na stronie FUMO Ochrona przeciwpożarowa i BHP portalu społecznościowego facebook wraz z podaniem jego imienia, nazwiska i miejscowości.
 3. Organizator wyda Nagrodę Zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do 7 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników i potwierdzenia przez nagrodzonego Uczestnika danych adresowych.
 4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
 5. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu miesiąca od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.
 6. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
§ 7. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „300 polubień FUMO”” na następujący adres: FUMO Ochrona przeciwpożarwoa i BHP S.C. ul. Polna 60, 95-200 Pabianice lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: fumopoz@gmail.com, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty jego zakończenia.
 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż terminie 7 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na www.fumopoz.pl/regulamin/ przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 5. Serwis społecznościowy facebook nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.